Konkurs Pianistyczny 2022

VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha
6th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition
Wieliczka, May 25 - May 27, 2022

Aktualności konkursowe (Contest news)

[2022-05-20]
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przydziału sal do ćwiczeń dostępnym w zakładce "Harmonogram"

[2022-05-16]
W zakładce "Harmonogram" opublikowano harmonogram przesłuchań oraz harmonogram prób akustycznych.
Rejestracja uczestników oraz wszystkie wydarzenia konkursowe będą się odbywały w budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, przy ul. Dembowskiego 2.

[2022-05-13]
W zakładce "Harmonogram" opublikowano ramowy harmonogram konkursu.
Szczegółowy harmonogram prób akustycznych i przesłuchań zostanie opublikowany w poniedziałek, 16 maja, w godzinach przedpołudniowych.

[2022-04-26]
Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do 8 maja 2022 r.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

The deadline for accepting applications has been extended. The application form will be available until May 4, 2022.
We invite you to participate in the competition.

[2021-12-15]

Szanowni Państwo!

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia w Polsce i za granicą do udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha w Wieliczce.

Przesłuchania VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha odbędą się w dniach 25- 27 maja 2022 r. w zabytkowej Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, przy ul. Dembowskiego 2.
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2013 roku jako konkurs ogólnopolski.

Głównym celem konkursu jest promocja młodych, utalentowanych, najbardziej obiecujących adeptów sztuki pianistycznej, konfrontacja osiągnięć artystycznych oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami. Wydarzenie to służyć ma również  rozpropagowaniu współczesnej literatury muzycznej wśród pedagogów oraz poszerzeniu horyzontów muzycznych uczestników. Jest okazją do obcowania z muzyką w rozmaitych odcieniach, począwszy od baroku po współczesność.

Konkurs popularyzuje muzykę polską XX i XXI wieku, a w szczególności kompozytorów krakowskich. Regulamin przewiduje wykonanie utworu barokowego, etiudy lub utworu wirtuozowskiego oraz utworu kompozytora współczesnego (ze szczególnym wskazaniem na kompozytorów polskich). Przygotowanie tak skonstruowanego programu konkursowego stanowi z jednej strony duże wyzwanie, a z drugiej jest znakomitym uzupełnieniem i rozwinięciem szkolnej edukacji artystycznej młodych adeptów pianistyki.

Włączenie do konkursu współczesnej muzyki fortepianowej stwarza uczestnikom okazję do poszerzenia umiejętności wykonawczych. Nietypowy, łączący barok ze współczesnością, program oraz konieczność zaprezentowania współczesnych technik kompozytorskich powodują, że jest to ważny punkt w kalendarzu polskich konkursów pianistycznych. Prestiż konkursu podkreśla znamienite jury, w którym zasiadają wybitni pianiści i pedagodzy.

Konkursowi towarzyszy szereg imprez przeznaczonych zarówno dla muzyków, jak i dla melomanów - koncerty, wykłady i warsztaty pianistyczne.

Do zobaczenia w Wieliczce!

 

Ladies and gentlemen!

The Music School Complex in Wieliczka is honored to invite students and teachers of 1st and 2nd degree Music Schools in Poland and abroad to participate in the 6th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition.

Auditions of the 6th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition will be held on 25 -27 May 2022 in the historic Hall of the Music School Complex in Wieliczka (2 Dembowskiego Street).
Applications will be accepted via the electronic form until 29 April 2022.

The the 6th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition is aimed towards students of 1st and 2nd degree music schools. Its first edition, at a national range, was held in 2013.

The main aim of the Competition is to promote young, talented and the most promising students of musical art, confront artistic achievements, exchange pedagogical experiences between teachers. This event is also meant to popularize contemporary music literature among teachers and to broaden the musical horizons of participants. It is an opportunity to commune with music in various shades, ranging from baroque to contemporary music.

The Competition popularizes Polish music of the 20th and 21st century, especially by Krakow composers. The Competition Regulations provide for the performance of a Baroque piece, etude (or virtuoso piece) and a piece by a contemporary composer (with particular emphasis on Polish composers). On the one hand, the preparation of such a competition repertoire is a great challenge, and on the other hand, it is an excellent complement and development of the school art education of young pianists.

The inclusion of contemporary piano music in the Competition provides participants with an opportunity to expand their performance skills. The unusual program, combining Baroque with contemporary music, and the need to present contemporary compositional techniques, make it an important point in the calendar of Polish piano competitions. The prestige of the Competition is emphasized by an excellent Jury composed of outstanding pianists and teachers.

The Competition is accompanied by a number of events - concerts, lectures and piano masterclasses, addressed for both musicians and music lovers.

See you in Wieliczka!