O konkursie

Vivaldi 345 jest już siódmą edycją konkursu przeznaczonego dla młodych adeptów sztuki gry na skrzypcach oraz, w tym roku po raz pierwszy, na altówce. Konkurs jak zawsze odbywa się w urokliwej Wieliczce. Za patrona konkursu przyjęliśmy wybitnego skrzypka i kompozytora Antonio Vivaldiego, którego koncerty chętnie wykonywane są przez uczniów. Nazwa konkursu nawiązuje do kolejnych rocznic urodzin włoskiego mistrza.

Zbliżający się konkurs stanowić będzie forum wymiany doświadczeń pedagogów z różnych zakątków naszej wspólnej Europy. Jego piąta międzynarodowa edycja z pewnością pozwoli nawiązać ciekawe znajomości i przyjaźnie.

Cele konkursu to m.in. rozwijanie zdolności u uczniów klas skrzypiec i altówki od początku nauczania gry, rozbudzanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży, prezentacja osiągnięć artystycznych młodych muzyków, propagowanie twórczości Vivaldiego i Bacha, upowszechnianie metody gry na skrzypcach i altówce, monitorowanie nauczania gry na skrzypcach i altówce oraz poznanie kultur różnych narodowości.

Poprzez konkurs chcielibyśmy także poszerzać repertuar wykonawczy i metodyczny zachęcając uczniów i pedagogów do zapoznawania się z nowymi materiałami nutowymi.
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce. Pragniemy po raz kolejny przybliżyć młodym artystom to wspaniałe miejsce, jakim jest nasze piękne miasto, dać im możliwość zaprezentowania się w pięknych wnętrzach oraz poznania kultury i dziedzictwa, jakie istnieje zaklęte w kamiennej soli wielickiej kopalni.
Niech te dni wzajemnej rywalizacji, dzięki muzyce Antonio Vivaldiego a przyprawione europejską muzyką, rozbłysną jak kryształki soli migocące w podziemnych korytarzach Wieliczki.

U nas, na Vivaldim 345, każdy będzie gwiazdą!

-------------------

Vivaldi 345 is the seventh edition of the competition for young adepts of the art of playing the violin and, this year for the first time, the viola.
As always, the competition takes place in charming Wieliczka. The competition's patron is the outstanding violinist and composer Antonio Vivaldi, whose concerts are willingly performed by students. The name of the competition refers to the birth anniversaries of the Italian master.

The upcoming competition will be a forum for the exchange of experiences of educators from various corners of our common Europe. Its fifth international edition will certainly allow you to make interesting acquaintances and friendships.

The goals of the competition include developing the abilities of violin and viola students from the beginning of teaching the game, stimulating musical activity of children and youth, presenting the artistic achievements of young musicians, promoting the works of Vivaldi and Bach, promoting the method of playing the violin and viola, monitoring the teaching of violin and viola and learning about cultures different nationalities.

Through the competition, we would also like to expand the performance and methodological repertoire, encouraging students and teachers to familiarize themselves with new sheet music.

The competition is organized by the Music School Complex in Wieliczka. We want to once again bring young artists closer to this wonderful place, which is our beautiful city, give them the opportunity to present themselves in beautiful interiors and learn about the culture and heritage that exists enchanted in the stone salt of the Wieliczka mine.
We hope that the days of competition with European music and Antonio Vivaldi will shine like salt crystals flickering in the underground corridors of Wieliczka.

At the Viviladi 345 competition, everyone will be a star!