Regulamin

[2023-02-15]
Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń i ogłoszenia wyników I etapu.
Change of the deadline for accepting applications and announcement of the results of the first stage.

[2022-12-14]
Została wprowadzona poprawka w regulaminie konkursu - dotyczy grup wiekowych, punkt 8 - wersja poprawiona brzmi:
 8. Konkurs w kategorii skrzypce będzie przeprowadzony w czterech grupach wiekowych:
I grupa – uczestnicy urodzeni po 31.12.2013 (I lub II rok nauki),
II grupa – uczestnicy urodzeni pomiędzy 01.01.2012 a 31.12.2013 (III lub IV rok nauki),
III grupa – uczestnicy urodzeni pomiędzy 01.01.2010 a 31.12.2011 (V lub VI rok nauki),
IV grupa – uczestnicy urodzeni pomiędzy 01.01.2008 a 31.12.2009 (VII lub VIII rok nauki).
Wszelkie indywidualne przypadki rozstrzygane będą przez organizatorów.

W załączniku znajdą Państwo poprawioną wersję regulaminu.

-------------------
An amendment was made to the regulations - applies to the age groups, point No 8 - the revised version reads:
8. The competition in the violin category will be divided into four age groups:
The 1st Group – participants born after 31.12.2013 (I or II year of study),
The 2nd Group – participants born between 01.01.2012 and 31.12.2013 (III or IV year of study),
The 3rd Group – participants born between 01.01.2010 a 31.12.2011 (V or VI year of study),
The 4th Group – participants born between 01.01.2008 a 31.12.2009 (VII or VIII year of study).
All individual cases will be settled by the organizers.

In attachment you will find the revised version of the Regulations.