SM II stopnia

Nabór do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce obejmuje następujące specjalności:
- instrumentalistyka 
- wokalistyka
- rytmika
 
O przyjęcie do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
 
Kandydaci do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, na który składają się:
1) egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych, obejmujący kandydatów wszystkich specjalności,
2) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydatów utworów muzycznych:
 • specjalność instrumentalistyka - wykonanie z pamięci przygotowanych przez kandydata utworów na danym instrumencie
 • specjalność wokalistyka - wykonanie z pamięci piosenki lub pieśni w języku polskim a cappella, prezentacja z pamięci fragmentu poezji lub prozy, sprawdzenie predyspozycji słuchowych i możliwości głosowych,
 • specjalność rytmika - sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętność gry na fortepianie (wymagany program: 3 utwory wykonane z pamięci na fortepianie do wyboru: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny).

-----------------------

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć podanie w terminie od 15 kwietnia do 15 maja.
 • Do wniosku o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia należy dołączyć:
 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia lub ostatniej klasy szkoły muzycznej I stopnia;
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności lub specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
  a)    audiologii i foniatrii - w przypadku kształcenia w specjalności wokalnej,
  b)    pulmonologii - w przypadku kształcenia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych.

Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły znajdą Państwo w załączniku.

Egzaminy wstępne dla kandydatów do Szkoły Muzycznej II stopnia , na rok 2019/2020, odbędą się w dniach 24-25 maja 2019 r.