Vivaldi 345

VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy „Vivaldi 345”
od 18 marca 2023 r. - I etap (online)
13-15 kwietnia 2023 r. - II etap (przesłuchania w trybie stacjonarnym, w Wieliczce - Aula "Sztygarówka", ul. Dembowskiego 2)

7th International „Vivaldi 345” Violin and Viola Competition
from March 18, 2023 - 1st stage (online)
13 - 15 April 2022 - 2nd stage (live, in Wieliczka - Aula "Sztygarówka", at 2 Dembowskiego Street)

Aktualności konkursowe (Contest news)

[2023-03-24]
W zakładce "Uczestnicy" została opublikowana lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w II etapie konkursu.

[2023-02-15]
Uwzględniając napływające prośby, ze względu na trwające ferie zimowe, organizatorzy konkursu przedłużają termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 17 marca 2023 r.

W związku z powyższym, przesunięciu ulegnie również termin ogłoszenia wyników I etapu - będą one publikowane na stronie internetowej sukcesywnie, w miarę  podejmowania decyzji przez Jury, począwszy od uczestników, których obowiązuje II etap przesłuchań.
-----
Taking into account the incoming requests, due to the ongoing winter holidays, the organizers of the competition extend the deadline for accepting applications until March 17, 2023.

In connection with the above, the date of announcement of the results of the first stage will also be postponed - they will be published on the website successively, as the Jury makes decisions, starting with the participants who are subject to the second stage of the auditions.

[2023-02-01]
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konkurs. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia 28 lutego 2023 r.
We invite you to submit applications for the competition. The application form will be available until February 28, 2023.
- kategoria skrzypce (category violin)
- kategoria altówka (category viola)

[2022-12-14]
Została wprowadzona poprawka w regulaminie konkursu.
An amendment was made to the regulations.

[2022-11-16]

Szanowni Państwo!

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia w Polsce i za granicą do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym i Altówkowym „Vivaldi 345”.

Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach:
od 18 marca 2023 r. - I etap (online)
13-15 kwietnia 2023 r. - II etap (przesłuchania w trybie stacjonarnym)
Dla najmłodszej grupy w kategorii skrzypiec konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzony w trybie online.

Zgłoszenia, wraz z nagraniami do I etapu konkursu, będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny do dnia 17 marca 2023 r.

-------------------------

Ladies and gentlemen!

The Music School Complex in Wieliczka is honored to invite students and teachers of 1st and 2nd degree Music Schools in Poland and abroad to participate in the 7th International „Vivaldi 345” Violin and Viola Competition.

The competition will be held in two stages:
from March 18, 2023 - the first stage (online)
April 13 - April 15, 2023 - the second stage (stationary)
The competition for the violin category, group I is a single-stage competition conducted online.

Applications, along with recordings for the 1st stage should, be sent by MArch 17, 2023 electronically.