Informacja RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DZ.U.UE.L.2016.119.1.), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, adres: 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 6, tel.: 12 278 31 13, e-mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl  
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce,  jest Pan Jacek Krzyżaniak, tel. 500-610-605, email: iod@synergiaconsulting.pl , z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO

lub

  1. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO

lub

  1. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt).
 4.  Osoba (rodzic / opiekun prawny), której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody
  6.  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę do ich przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych

w Wieliczce

Izabela Szota

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

Klauzula informacyjna wobec kandydatów do pracy.pdf

Klauzula informacyjna_monitoring.pdf

Klauzula_zdalne_kształcenie_WWW_ZSMUZ_skan.pdf