SM II stopnia

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:
27-28 maja 2024 r. - egzaminy wstępne dla kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia

Termin przyjmowania wniosków o przyjęcie do szkoły: 17 kwietnia - 17maja 2024 r. Formularz wniosku jest dostępny w załączniku.

Wnioski o przyjęcie do szkoły mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl

Nabór do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce obejmuje następujące specjalności:
- instrumentalistyka
- wokalistyka
- rytmika

Specjalność instrumentalistyka obejmuje następujące specjalizacje:
- akordeon
- altówka
- fagot
- flet
- fortepian
- gitara
- harfa
- klarnet
- klawesyn
- kontrabas
- obój
- organy
- perkusja
- puzon
- sakshorn
- saksofon
- skrzypce
- trąbka
- tuba
- waltornia
- wiolonczela

 
 
O przyjęcie do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
 
Kandydaci do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce będą przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego, na który składają się:
1) egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, obejmujący kandydatów specjalności instrumentalistyka i rytmika,
2) sprawdzenie predyspozycji słuchowych i możliwości głosowych, obejmujący kandydatów specjalności wokalistyka,
3) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydatów utworów muzycznych:
 • specjalność instrumentalistyka - wykonanie z pamięci przygotowanych przez kandydata utworów na danym instrumencie oraz umiejętność czytania a'vista,
 • specjalność wokalistyka - wykonanie z pamięci piosenki lub pieśni w języku polskim a cappella, prezentacja z pamięci fragmentu poezji lub prozy, 
 • specjalność rytmika - sprawdzenie umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki oraz umiejętności gry na fortepianie (wymagany program: 3 utwory wykonane z pamięci na fortepianie do wyboru: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny).

-----------------------

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć podanie w terminie od 17 kwietnia - 17 maja 2024 r.
 • Do wniosku o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia należy dołączyć:
 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia lub ostatniej klasy szkoły muzycznej I stopnia;
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności lub specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
  a)    audiologii i foniatrii - w przypadku kształcenia w specjalności wokalnej,
  b)    pulmonologii - w przypadku kształcenia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych,
  c) podstawowej opieki zdrowotnej - w przypadku kształcenia w specjalności rytmika i pozostałych specjalizacjach w specjalności instrumentalistyka.

Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły znajdą Państwo w załączniku.