SM I stopnia

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:
10 - 12 czerwca 2024 - badanie przydatności dla kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej I stopnia
Termin przyjmowania wniosków o przyjęcie do szkoły: 1 - 31 maja 2024 r. Formularz wniosku jest dostępny w załączniku.

Wnioski o przyjęcie do szkoły mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW,
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

 • Nabór do pierwszej klasy Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce obejmuje następujące specjalizacje:
  - akordeon
  - altówka
  - flet
  - fortepian
  - gitara
  - klarnet
  - kontrabas
  - obój
  - perkusja
  - puzon
  - sakshorn
  - saksofon
  - skrzypce
  - trąbka
  - tuba
  - waltornia
  - wiolonczela
 • Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 7 (6)* lat i nie przekroczył 16 roku życia.
 • Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach :

- 6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 7 (6)* - 10 lat
- 4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat

*UWAGA
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 9 kwietnia 2019 r.  
o przyjęcie do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat
W przypadku, gdy dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat przyjęcie do szkoły jest możliwe jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole
albo
2) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w Szkole

-----------------

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć podanie w terminie od 1 maja do 31 maja.
 • Do wniosku o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia należy dołączyć:
 1. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wydaną przez przedszkole) lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w Szkole - w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;
 2. kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły ogólnokształcącej - w przypadku kandydata, który uczęszcza już do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)
 • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu:

- słuchu wysokościowego i harmonicznego
- poprawności intonacji
- pamięci muzycznej
- poczucia rytmu i tempa
- sprawności manualnej
Formuła przesłuchania przewiduje prezentację piosenki a cappella, w związku z tym wszyscy kandydaci proszeni są o przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować.

 • Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w czerwcu po uprzednim ustaleniu terminu i podaniu go do publicznej wiadomości.

Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły znajdą Państwo w załączniku.

W zakładce Kurs przygotowujący - video zamieszczone zostały materiały zawierające pełną informację o przebiegu badania przydatności - gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi.