Konkurs Pianistyczny 2024

VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha
7th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition
Wieliczka, 4 - 6 June, 2024

Kontakt z organizatorem konkursu:
tel. 12 278 31 13
mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl

Aktualności konkursowe (Contest news)

2024-05-27
W zakładce "Harmonogram" opublikowano szczegółowy harmonogram przesłuchań, prób akustycznych oraz przydziału sal do ćwiczeń.

2024-05-07
Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia będą przyjmowane do czwartku, 9 maja.

2024-02-16]

Szanowni Państwo!

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia w Polsce i za granicą do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha w Wieliczce.

Przesłuchania VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha odbędą się w dniach 4 - 6 czerwca 2024 r. w zabytkowej Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, przy ul. Dembowskiego 2.
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny w terminie 15 marca - 30 kwietnia 2024 r.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtacha skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2013 roku jako konkurs ogólnopolski.

Głównym celem konkursu jest promocja młodych, utalentowanych, najbardziej obiecujących adeptów sztuki pianistycznej, konfrontacja osiągnięć artystycznych oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami. Wydarzenie to służyć ma również  rozpropagowaniu współczesnej literatury muzycznej wśród pedagogów oraz poszerzeniu horyzontów muzycznych uczestników. Jest okazją do obcowania z muzyką w rozmaitych odcieniach, począwszy od baroku po współczesność.

Konkurs popularyzuje muzykę polską XX i XXI wieku, a w szczególności kompozytorów krakowskich. Regulamin przewiduje wykonanie utworu barokowego, etiudy lub utworu wirtuozowskiego oraz utworu kompozytora współczesnego. Przygotowanie tak skonstruowanego programu konkursowego stanowi z jednej strony duże wyzwanie, a z drugiej jest znakomitym uzupełnieniem i rozwinięciem szkolnej edukacji artystycznej młodych adeptów pianistyki.

Włączenie do konkursu współczesnej muzyki fortepianowej stwarza uczestnikom okazję do poszerzenia umiejętności wykonawczych. Nietypowy, łączący barok ze współczesnością, program oraz konieczność zaprezentowania współczesnych technik kompozytorskich powodują, że jest to ważny punkt w kalendarzu polskich konkursów pianistycznych. Prestiż konkursu podkreśla znamienite jury, w którym zasiadają wybitni pianiści i pedagodzy.

Konkursowi towarzyszy szereg imprez przeznaczonych zarówno dla muzyków, jak i dla melomanów - koncerty, wykłady i warsztaty pianistyczne.

Do zobaczenia w Wieliczce!

 

Ladies and gentlemen!

The Music School Complex in Wieliczka is honored to invite students and teachers of 1st and 2nd degree Music Schools in Poland and abroad to participate in the 7th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition.

Auditions of the 7th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition will be held on 4 - 6 June, 2024 in the historic Hall of the Music School Complex in Wieliczka (2 Dembowskiego Street).
Applications will be accepted via the electronic form from March 15 until  April 30, 2024.

The the 7th International Monika Sikorska-Wojtacha Piano Competition is aimed towards students of 1st and 2nd degree music schools. Its first edition, at a national range, was held in 2013.

The main aim of the Competition is to promote young, talented and the most promising students of musical art, confront artistic achievements, exchange pedagogical experiences between teachers. This event is also meant to popularize contemporary music literature among teachers and to broaden the musical horizons of participants. It is an opportunity to commune with music in various shades, ranging from baroque to contemporary music.

The Competition popularizes Polish music of the 20th and 21st century, especially by Krakow composers. The Competition Regulations provide for the performance of a Baroque piece, etude (or virtuoso piece) and a piece by a contemporary composer. On the one hand, the preparation of such a competition repertoire is a great challenge, and on the other hand, it is an excellent complement and development of the school art education of young pianists.

The inclusion of contemporary piano music in the Competition provides participants with an opportunity to expand their performance skills. The unusual program, combining Baroque with contemporary music, and the need to present contemporary compositional techniques, make it an important point in the calendar of Polish piano competitions. The prestige of the Competition is emphasized by an excellent Jury composed of outstanding pianists and teachers.

The Competition is accompanied by a number of events - concerts, lectures and piano masterclasses, addressed for both musicians and music lovers.

See you in Wieliczka!